REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NAPRAWCZYCH

§1
Postanowienia ogólne

 1. Spółka GoRepair Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Serafą 56A, kod pocztowy 30-864, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000626954, nr NIP 6793131319 o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 zł, zwana dalej GoRepair świadczy usługi naprawy urządzeń typu smartphone, tablet i laptop producentów, których pełna i aktualna lista znajduje się na stronach internetowych gorepair.pl, zwane dalej „Usługami”.
 2. Zleceniodawcami GoRepair mogą być zarówno Przedsiębiorcy jak i Konsumenci, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Zleceniodawca poprzez zlecenie wykonania Usługi akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 4. Cena / ceny, o których będzie mowa w niniejszym regulaminie będą zawierać całość kosztów Usługi, tj. koszt transportu w obie strony, koszt części zamiennych oraz robocizny w zakresie wskazanym w zleceniu Usługi.

§2
Wycena usługi

 1. Ceny za Usługi w zależności od wybranego producenta, modelu i rodzaju usterki zostały określone w kreatorze cen na stronie gorepair.pl.
 2. W przypadku wskazania jednej określonej ceny za naprawę zgodną z parametrami wskazanymi przez Zleceniodawcę, GoRepair gwarantuje jej wykonanie w tejże kwocie.
 3. W przypadku wskazania zakresu cenowego „od – do” za naprawę zgodną z parametrami wskazanymi przez Zleceniodawcę, GoRepair gwarantuje, że cena maksymalna za naprawę nie zostanie przekroczona, a ostateczna cena może być od niej niższa w zależności od tego, czy dane uszkodzenie było spowodowane jednym lub więcej czynnikami, co może zostać określone dopiero po analizie podzespołów elektronicznych na miejscu w serwisie GoRepair. W przypadku gdy cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie, jest wyższa niż wskazana kwota minimalna wskazana na stronie gorepair.pl, obsługa klienta GoRepair skontaktuje się ze Zleceniodawcą, aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy.

§3
Zlecenie naprawy

 1. Zleceniodawca zgłasza zlecenie naprawy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie gorepair.pl/zglos-usterke.
 2. W celu złożenia zlecenia, Zleceniodawca może, ale nie musi, założyć konto użytkownika, które poza złożeniem zlecenia umożliwia śledzenie postępów naprawy i otrzymywanie aktualnych informacji na temat nowości w ofercie GoRepair oraz aktualnych promocji.
 3. Po wprowadzeniu w formularzu przez Zleceniodawcę danych kontaktowych, tj.:
  1. imienia i nazwiska / nazwy firmy
  2. adresu
  3. numeru telefonu
  4. adresu e-mail
  oraz producenta i modelu sprzętu Zleceniodawca otrzyma informację o cenie naprawy oraz informację o dacie i godzinie odbioru sprzętu przez przedstawiciela firmy kurierskiej, z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.
 4. W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, GoRepair nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Zleceniodawcy lub osób trzecich, m.in. niemożność odebrania / dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Zleceniodawcę.
 5. Zleceniodawca ma obowiązek wydać kurierowi kompletne urządzenie, wraz ze wszystkimi akcesoriami, których razem z nim Zleceniodawca używa (kabel USB, ładowarka, itp.), nawet jeżeli nie są one związane bezpośrednio z charakterem zgłoszonej usterki.
 6. Zleceniodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem i zniszczeniem mogącym powstać w transporcie.
 7. Po otrzymania przesyłki pracownicy GoRepair sprawdzają jej stan (stan opakowania) i stan samego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, jest spisywany protokół szkody, a samo urządzenie jest poddawane szczegółowym testom, czy uszkodzenia widoczne na opakowaniu mogły spowodować jakiekolwiek uszkodzenia samego urządzenia. GoRepair nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu powstałe w transporcie.
 8. W przypadku, jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki nie nosi śladu uszkodzenia, a stan przesłanego urządzenia wskazuje na inne uszkodzenia niż wynika to ze zlecenia naprawy, które złożył Zleceniodawca, obsługa klienta GoRepair skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 9. Jeżeli nie ma zastrzeżeń co do przesyłki i samego urządzenia, zostaje ono przekazane do działu technicznego, gdzie weryfikowana jest zgłaszana do naprawy usterka i następuje jej naprawa. W przypadku stwierdzenia przez GoRepair usterek innych niż zgłoszone w trakcie zlecenia wykonania usług GoRepair dokona wyceny naprawy tychże usterek i przedstawi nowy kosztorys naprawy Zleceniodawcy drogą mailową.
 10. W przypadku braku akceptacji nowego kosztorysu naprawy przez Zleceniodawcę, GoRepair odsyła przesłane przez Zleceniodawcę urządzenie w stanie, w jakim dotarło ono do GoRepair.

§4
Zabezpieczenie danych

 1. Zleceniodawca przed przekazaniem urządzenia kurierowi zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na urządzeniu poprzez wykonanie ich kopii zapasowej.
 2. GoRepair nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 3. Na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą określoną na stronie gorepair.pl, GoRepair może zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu.
 4. Usługa zabezpieczenia danych jest możliwa do zrealizowania, jeżeli stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie. W przypadku, kiedy usługa zabezpieczenia danych nie może być zrealizowana, GoRepair informuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową.
 5. W terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zleceniodawcy jak w punkcie 4 powyżej, Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów.

§5
Wykonanie naprawy

 1. GoRepair dokłada wszelkich starań, żeby naprawa została zakończona w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu urządzenia. Dotyczy to przypadków, gdy zlecenie naprawy posiada gwarantowaną cenę lub też cena naprawy zostaje finalnie wyceniona na poziomie kwoty minimalnej (kwota „od”), która została zaprezentowana podczas zgłaszania zlecenia naprawy na stronie gorepair.pl.
 2. W przypadku gdy cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie, jest wyższa niż wskazana na stronie gorepair.pl kwota minimalna, obsługa klienta kontaktuje się ze Zleceniodawcą drogą mailową aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy. Do czasu uzyskania drogą mailową akceptacji ze strony Zleceniodawcy, wszelkie dalsze czynności zostają wstrzymane.
 3. Naprawione urządzenie jest odsyłane do Zleceniodawcy w tym samym dniu, kiedy zostaje naprawione, chyba że charakter uszkodzenia i naprawy kwalifikuje urządzenie do wydłużonych testów obciążeniowych. W takim przypadku, urządzenie jest odsyłane do Zleceniodawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy Zleceniodawca niezwłocznie informowany jest o zaistniałej sytuacji drogą mailową.
 5. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji. GoRepair zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone przed przystąpieniem do naprawy urządzenia.
 6. GoRepair zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu do Zleceniodawcy z powodu braku dostępności na wolnym rynku oryginalnych części zamiennych lub ich zamienników oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

§6
Zwrot naprawionego sprzętu

 1. Naprawiony sprzęt zostanie zwrócony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
 2. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki oraz jej stan przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, np. uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu, niekompletności, Zleceniodawca ma obowiązek spisać z kurierem protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować GoRepair o zaistniałej sytuacji, w celu dochodzenia ew. odszkodowania od kuriera.

§7
Rozliczenia za Usługi

 1. Rzeczywisty koszt naprawy wyszczególniony zostanie na fakturze dołączonej do urządzenia po zrealizowaniu naprawy.
 2. Zapłata nastąpi w momencie odbioru urządzenia przez Zleceniodawcę, poprzez zapłatę za usługę przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarcza urządzenie Zleceniodawcy, a z którą to GoRepair ma podpisaną stosowną umowę na przyjęcie tej płatności.
 3. Zapłata za usługę może również nastąpić poprzez przedpłatę na konto wskazane przez GoRepair, przy czym w przypadku, kiedy została uzgodniona taka forma rozliczenia naprawy pomiędzy GoRepair a Zleceniodawcą, a Zleceniodawca nie wywiąże się ze zobowiązania zapłaty, GoRepair zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze świadczeniem Usługi do momentu zaksięgowania środków za naprawę na koncie bankowym wskazanym przez GoRepair.
 4. W przypadku braku odebrania urządzenia od GoRepair w terminie 2 miesięcy od daty naprawy urządzenia przez GoRepair, GoRepair zastrzega sobie możliwość przywrócenia urządzenia do stanu sprzed naprawy, o ile jest to technicznie możliwe.

§8
Gwarancja na Usługi i części

 1. GoRepair udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane Usługi oraz na podzespoły wykorzystane w procesie naprawy.
 2. Gwarancji udzielanej przez GoRepair nie podlegają inne elementy składowe urządzenia.
 3. Okres gwarancji biegnie od daty wydania urządzenia kurierowi przez GoRepair.
 4. W okresie gwarancji, jak określono w punkcie 1 powyżej, GoRepair usunie wszelkie usterki podlegające gwarancji bezpłatnie.
 5. Gwarancji udzielonej przez GoRepair nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
 6. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem:
  • modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania,
  • uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia,
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania.

§9
Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@gorepair.pl,
  2. pisemnie na adres GoRepair Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Nad Serafą 56A, kod pocztowy: 30-864,
  3. osobiście w siedzibie Spółki
 2. Reklamacja powinna być złożona w sposób zapewniający identyfikację Klienta (imię i nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail, oraz dane identyfikujące usługę, której dotyczy reklamacja). Zgłoszone reklamacje nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji Klienta lub usługi nie będą rozpatrywane.
 3. Sprzęt, którego dotyczy reklamacja zostanie odebrany od Klienta w sposób opisany w §3, lub zostanie dostarczony przez Klienta. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 14 dni od daty wpływu reklamacji i Sprzętu do Spółki. Z zastrzeżeniem opóźnienia wynikającego z siły wyższej, brak odpowiedzi w powyższym terminie skutkuje uznaniem reklamacji.
 4. Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Klient może:
  • złożyć odwołanie od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie w jednej z form określonych w ust. 1 powyżej
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego

§10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. GoRepair zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie gorepair.pl z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do Usług uprzednio rozpoczętych.
 4. WszelkieWszelkie spory będą załatwiane polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie sąd powszechny w Krakowie.