REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ - RABATY

 1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej jest GoRepair Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Nad Serafą 56A, 30-864 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000626954, numer NIP 6793131319, numer REGON 364913218.

 2. Akcja promocyjna obejmuje naprawy pogwarancyjne urządzeń typu smartphone (zwanych dalej: telefonami) producentów, których pełna i aktualna lista znajduje się na stronach internetowych gorepair.pl, zgłoszone przez Użytkowników Końcowych, na które Organizator udziela rabatu od ceny brutto określonej w cenniku Organizatora. Wysokość rabatu kształtuje się następująco:

  a. 20% (słownie: dwadzieścia procent) na usługę refabrykacji wyświetlaczy (to jest: wymianę uszkodzonej szybki w telefonach o ile obraz wyświetlany jest prawidłowo oraz telefon prawidłowo reaguje na dotyk);

  b. 10% (słownie: dziesięć procent) na pozostałe usługi naprawy telefonów.

 3. Dla wycen niedostępnych na stronie gorepair.pl, ale uzyskanych poprzez kontakt z serwisem (przez telefon, wiadomość e-mail lub wiadomość na Facebooku) również obowiązują ww. rabaty.

 4. Przez Użytkownika Końcowego rozumie się osoby fizyczne i prawne, które zgłosiły naprawę pogwarancyjną za pośrednictwem strony gorepair.pl.

 5. Warunkiem uczestniczenia w akcji promocyjnej przez Użytkownika Końcowego jest zgłoszenie naprawy pogwarancyjnej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej gorepair.pl wraz z podaniem w polu „Dodatkowe informacje” kodu promocyjnego „PROMOCJA-MAJ”.

 6. Akcja promocyjna rozpoczyna się 21 maja 2018 r. i trwa do 28 maja 2018 r (okres promocyjny).

 7. Organizator udziela rabatu wyłącznie dla konkretnego zgłoszenia, tj. usterki, która została opisana przez Użytkownika Końcowego, nie obejmując rabatem innych usterek, które mogą zostać wykryte na etapie diagnostyki.

 8. Użytkownik Końcowy może skorzystać z akcji promocyjnej tylko raz, co oznacza, że w okresie promocyjnym tylko jedno, pierwsze zlecenie zostanie zrealizowane z przydzieleniem rabatu, o którym mowa w punkcie 2.

 9. Zlecenia, które fizycznie nie dotrą do serwisu w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia przez formularz na stronie gorepair.pl, tracą możliwość skorzystania z rabatu.

 10. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ich rodzina, a także osoby powiązane w jakikolwiek inny sposób z Organizatorem.

 11. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Końcowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień akcji promocyjnej i nie będą one wykorzystywane do celów marketingowych. Organizator będzie przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w zakresie ochrony danych. Użytkownik Końcowy wraz ze skorzystaniem z uprawnień wynikających z niniejszej akcji promocyjnej, wyraża Organizatorowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji akcji promocyjnej. Użytkownik Końcowy ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania poprawienia bądź usunięcia przechowywanych danych osobowych.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej akcji promocyjnej w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia, publikując stosowne oświadczenie o takiej decyzji na stronie internetowej, a także prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 13. Udział w akcji promocyjnej oraz wysłanie urządzenia do naprawy oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług naprawczych.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 15. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie sąd powszechny w Krakowie.

 16. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej GoRepair.pl.